Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lifestyle & Hormones B.V.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Lifestyle & Hormones B.V. en een cliënt of consument, tenzij Lifestyle & Hormones B.V. en de cliënt/consument voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Definities

 • Lifestyle & Hormones B.V. gevestigd aan Dirk Vreekenstraat 75, 1019DP te Amsterdam, ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 85125024.

   

 • Cliënt: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een workshop, traject of consult afneemt bij Lifestyle & Hormones B.V..
 • Consument: natuurlijk persoon welke een product afneemt in de webshop.
 • De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Lifestyle & Hormones B.V. en de cliënt of consument.

1) Tot stand komen overeenkomst tussen Lifestyle & Hormones B.V. en cliënt

 1. De Overeenkomst tussen Lifestyle & Hormones B.V. en de cliënt komt tot stand door middel van:
 2. Het aanmelden via een online formulier op de website van Lifestyle & Hormones B.V.
 3. Het aanmelden via telefonisch of mailcontact met Lifestyle & Hormones B.V.
 1. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Lifestyle & Hormones B.V. worden overgedragen.
 1. Een cliënt heeft na het aanmelden zoals beschreven in Artikel 1.1, het recht om aan Lifestyle & Hormones B.V. mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst
  Voor een personal PCOS plan, consult of traject:
 2. Zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag van aanmelden.
 3. Zodra het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden en cliënt besloten heeft een traject te starten, en cliënt is aangemeld in het systeem, heeft cliënt het recht om aan Lifestyle & Hormones B.V. mede te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden, binnen 5 dagen. Deze looptijd gaat in vanaf het moment van het mondeling en/of schriftelijk overeenkomen van Overeenkomst. De opzegging dient schriftelijk/ per mail te geschieden.

Voor een workshop:

 1. Zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, tot 14 dagen voor de geplande workshop datum.
 2. Tegen betaling van 50%, met of zonder opgaaf van een reden, tot 7 dagen voor de geplande workshop datum.
  c. Tegen betaling van 100%, met of zonder opgaaf van reden binnen 7 dagen voor de geplande workshopdatum.
 1. Indien de cliënt buiten in Artikel 1.3 genoemde bedenktijd besluit af te zien van de Overeenkomst, is Lifestyle & Hormones B.V. gerechtigd om het aantal dagen dat de cliënt gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door Lifestyle & Hormones B.V., danwel gemaakte kosten voor analyses en consulten, in rekening te brengen.
 1. Consulten dienen bij voorkeur binnen 48 uur, maar minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden door cliënt. Wordt een afspraak minder dan 24 uur afgezegd, dan kan de afspraak helaas niet worden ingehaald. Als de afspraak niet nagekomen wordt, wordt dit gezien als ‘’NO-SHOW’’ en kan ook niet meer worden ingehaald.
 1. Lifestyle & Hormones B.V. gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn (tenzij met ouder of voogd anders overeengekomen is) en maximaal 65 jaar oud. De cliënt garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Lifestyle & Hormones B.V. heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar.
 1. Lifestyle & Hormones B.V. verwerkt persoonsgegevens van de cliënt binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 1. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Lifestyle & Hormones B.V. de persoonsgegevens voor de doeleinden:
 1. Facturatie
 2. Debiteurenadministratie
 3. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
 4. Informatie aan de werkgever van de cliënt over het gebruik van het programma
 5. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
 6. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van Lifestyle & Hormones B.V..
 1. Lifestyle & Hormones B.V. mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

2) Abonnementsgelden cliënt bij traject of consult

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt éénmalig consult, 3 maanden of 6 maanden en is niet tussentijds opzegbaar.
 1. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum. Dat betekent dat de trajecten voorafgaand volledig betaald worden en dat de Cliënt achteraf de factuur voor een eventuele vergoeding voor de zorgverzekeraar ontvangt.
 1. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Lifestyle & Hormones B.V. de aanmelding heeft ontvangen.
 1. De cliënt is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd.
 1. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden middels overboeking via rekening.
 1. De betaling dient uiterlijk 4 werkdagen voor het eerst consult op de rekening van Lifestyle & Hormones B.V. te zijn binnengekomen. Lifestyle & Hormones B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.
 1. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de cliënt een betalingsherinnering gestuurd. De cliënt krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de cliënt na deze periode van twee weken in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de cliënt.
 1. Lifestyle & Hormones B.V. is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de cliënt te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 1. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

3) Diensten en verplichtingen Lifestyle & Hormones B.V. en cliënt

 1. Lifestyle & Hormones B.V. levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen van succesfactoren: voeding, beweging, slaap en ontspanning.
 1. De door Lifestyle & Hormones B.V. te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
 1. Doordat de diensten van Lifestyle & Hormones B.V. online geleverd worden, kan Lifestyle & Hormones B.V. niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
 1. Lifestyle & Hormones B.V. zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de cliënt ontvangen wordt.
 1. Inbreuk op rechten van de cliënt dienen per e-mail gemeld te worden op info@lifestyleandhormones.com. Na de melding zal Lifestyle & Hormones B.V. de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.
 1. De cliënt is niet verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met Lifestyle & Hormones B.V..
 1. De cliënt is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 1. De cliënt heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
 1. De cliënt verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de cliënt zal worden aangepast.
 1. De cliënt mag derden geen toegang verschaffen tot Lifestyle & Hormones B.V. geleverde adviezen en documentatie. Bij overtreding is de cliënt volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
 1. De cliënt is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Lifestyle & Hormones B.V. en derden, ten gevolge van de door de cliënt gedeelde informatie.
 1. De cliënt gaat akkoord dat Lifestyle & Hormones B.V. alle door de cliënt aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 3.8 van deze Algemene Voorwaarden.
 1. Lifestyle & Hormones B.V. behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Lifestyle & Hormones B.V. te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de cliënt gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de cliënt gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.
 1. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de cliënt slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan Lifestyle & Hormones B.V..

4) Risico en aansprakelijkheid cliënt

 1. Lifestyle & Hormones B.V. is niet aansprakelijk voor schade van de cliënt die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.
 1. Lifestyle & Hormones B.V. is niet aansprakelijk voor schade van de cliënt die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Lifestyle & Hormones B.V. geleverde diensten.
 1. Lifestyle & Hormones B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de cliënt zijn aangeleverd.
 1. Lifestyle & Hormones B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Lifestyle & Hormones B.V..
 1. Lifestyle & Hormones B.V. is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.
 1. Lifestyle & Hormones B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door Lifestyle & Hormones B.V. geleverde diensten.
 1. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van Lifestyle & Hormones B.V. zou liggen, is de aansprakelijkheid van Lifestyle & Hormones B.V. beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Lifestyle & Hormones B.V.. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Lifestyle & Hormones B.V. geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Lifestyle & Hormones B.V. beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Lifestyle & Hormones B.V. aan de cliënt in rekening is gebracht.
 1. Zowel Lifestyle & Hormones B.V. als de medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
 1. Zowel Lifestyle & Hormones B.V. en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de cliënt en/of derden.
 1. De cliënt is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Lifestyle & Hormones B.V. indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid te wijten is.

5) Beëindigen programma cliënt

 1. Het programma eindigt automatisch na verloop van de contractduur.
 1. De cliënt kan zijn/haar programma niet tussentijds opzeggen.

3.Lifestyle & Hormones B.V. behoudt zich het recht voor bij ernstig of herhaaldelijk onaanvaardbaar gedrag door de cliënt, op aangeven van een Lifestyle & Hormones B.V. medewerker de Overeenkomst te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.

 1. Tijdelijke opschorting van het abonnement is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte onder de volgende voorwaarden:
 2. Opschorting is alleen mogelijk na overleggen van een medische verklaring van een arts
 3. Opschorting is nooit mogelijk met terugwerkende kracht
 4. De betalingsverplichting van de cliënt wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting
 5. De einddatum van de cliënt wordt opgeschoven met de termijn gelijk aan de opschorting.

6) Intellectuele eigendom informatie, documenten en materialen voor cliënten

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de cliënt dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de producteigendom zijn van Lifestyle & Hormones B.V. en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 1. Lifestyle & Hormones B.V. verleent de cliënt een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de producten en diensten van Lifestyle & Hormones B.V. te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
 1. Bij beëindiging van het programma (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door Lifestyle & Hormones B.V. op grond van artikel 8.3) vervalt het recht van de cliënt om gebruik te maken van de door Lifestyle & Hormones B.V. geleverde producten en diensten. De tijdens de looptijd van het programma geleverde producten en diensten blijven eigendom van Lifestyle & Hormones B.V. worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de cliënt.
 1. Wanneer in een overeenkomst tussen Lifestyle & Hormones B.V. en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Lifestyle & Hormones B.V. wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.
 1. Het is de cliënt uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Lifestyle & Hormones B.V. te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Lifestyle & Hormones B.V..

7) Voorwaarden overeenkomst webshop:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 1. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

-als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

-als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

-bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

8)  Levering en uitvoering webshop

 1. Lifestyle & Hormones B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt tijdens de bestelling.
 1. Lifestyle & Hormones B.V. zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 1. Na ontbinding conform het artikel 9 zal Lifestyle & Hormones B.V. het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Lifestyle & Hormones B.V. tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

8) Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 1. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 1. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

9)  Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn, vastgesteld in artikel 7, door middel van een e-mail aan info@lifestyleandhormones.com voor herroeping met daarin zijn/haar naam, mailadres, adresgegevens en rekeninggegevens.
 1. Lifestyle & Hormones B.V. zal de consument de verzenddetails voor het retour sturen toesturen.
 1. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2 ontvangen gegevens, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Lifestyle & Hormones B.V.. Dit hoeft niet als Lifestyle & Hormones B.V. heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 1. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Lifestyle & Hormones B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 1. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product tenzij Lifestyle & Hormones B.V. heeft gemeld deze kosten zelf te dragen.
 1. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

11)  Communicatie

 1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door Lifestyle & Hormones B.V. zoals herinneringen, e-mail of anderzijds.
 1. De cliënt en consument gaat ermee akkoord dat Lifestyle & Hormones B.V. hen mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.

  12) Intellectueel eigendom website, webshop en artikelen
  Het gebruik van de informatie op de website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lifestyle & Hormones B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Lifestyle & Hormones B.V..

  Indien van toepassing:
  Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Lifestyle & Hormones B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

  Lifestyle & Hormones B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

  De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Lifestyle & Hormones B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

  13) Artikel 20 – Behandelvoorwaarden

Klachten
Lifestyle & Hormones B.V. streeft naar een optimale samenwerking en een professionele behandeling/begeleiding en producten. Mocht je desondanks klachten, op- of aanmerkingen hebben over de behandeling of een product dan word je verzocht om contact op te nemen met Lifestyle & Hormones B.V. middels een e-mail naar info@lifestyleandhormones.com. De klacht zal serieus en in vertrouwen behandeld worden. Samen wordt er naar een passende oplossing gezocht.

Aansprakelijkheid
Deze website is door Lifestyle & Hormones B.V. met grote zorgvuldigheid samengesteld, desondanks is Lifestyle & Hormones B.V. niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud hiervan. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lifestyle & Hormones B.V..

Adviezen gegeven door Lifestyle & Hormones B.V. worden met zorg gegeven en zijn resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. Desondanks aanvaardt Lifestyle & Hormones B.V. geen aansprakelijkheid voor schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdend met het opvolgen van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld vanuit de diëtist.

14) Slotbepalingen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Lifestyle & Hormones B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 1. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Lifestyle & Hormones B.V. en een cliënt zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 1. Door het aangaan van een programma verklaart de cliënt de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.
 1. Lifestyle & Hormones B.V. is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe cliënten en voor cliënten waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.